Activități

Obiectivul general al proiectului este:

 

Îmbunătățirea ratei de succes școlar a elevilor Liceului Tehnologic ”Tudor Vladimirescu” prin servicii de calitate în educație concretizate în activități pedagogice, extracurriculare și de dotare.

 

Obiectivul proiectului derivă din ținta strategică nr. 1 a Planului de Acțiune al Școlii pentru perioada 2017-2021 la pagina 41: Îmbunătățirea ratei de succes școlar a elevilor Liceului Tehnologic ”Tudor Vladimirescu” prin servicii de calitate în educație concretizate în activități pedagogice, extracurriculare și de renovare, precum și de dotare.

 

Menționăm că PAS-ul este înregistrat cu nr. 2305/09.10.2014 şi a fost revizuit în anul 2017. Varianta revizuită a fost discutată şi avizată în Consiliul Profesoral din data de 15.03.2017 şi aprobată în Consiliul de Administrație din data de 04.04.2017.

 

Obiectivele specifice ale proiectului ROSE sunt:

 

O1.Scăderea ratei abandonului școlar la nivelul Liceului Tehnologic ”Tudor Vladimirescu”de la 28,83% în 2016 la 24,03% în 2021 și a ratei abandonului elevilor din clasele terminale de la 21,21% în 2016 la 16,41% în 2021, ca urmare a îmbunătățirii calității actului educativ furnizat.

 

O2.Cresterea treptată a ratei de absolvire la nivelul Liceului Tehnologic ”Tudor Vladimirescu” în perioada de implementare a proiectului 2017-2021 de la 71,17% în 2016 la 75,97% în 2021 prin achiziţia de competenţe cheie de învățare a 70 de elevi/an de la clasele IX-XIII utilizând strategii și resurse adaptate nevoilor proprii ale elevilor

 

O3. Creșterea graduală a ratei de participare la examenul de bacalaureat pentru Liceul Tehnologic ”Tudor Vladimirescu” de la 6,73% în anul 2016 la 11,53% în anul 2021 şi a ratei de promovare a examenului de bacalaureat de la 14,28% în anul 2016 la 19,08% în anul 2021 prin activități pedagogice, de sprijin și extracurriculare organizate prin proiect

 

Pentru realizarea acestor obiective finale ROSE, ne propunem realizarea următoarelor obiective operaționale intermediare- formulate SMART:

 

O1.Implicarea unui număr de 70 de elevi, din care 50 elevi provenind din medii dezavantajate, în activități pedagogice și de sprijin pe perioada de implementare a proiectului pentru creșterea competențelor acestora la disciplinele de bacalaureat:limba și literatura română-real; matematică-tehnologic; biologie vegetală și animală; anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană.

 

O2: Antrenarea unui număr de 70 elevi, din care 50 elevi provenind din medii dezavantajate, într-un program de consiliere pentru dezvoltare personală și profesională, program desfășurat pe toată perioada de implementare a proiectului, în scopul dezvoltării competențelor de a învăța să înveți, creșterea încrederii și stimei de sine, abilității de a formula obiective personale și profesionale și a stabili pași de atingere a lor, autocunoaștere, de gestionare a emoțiilor negative, controlul emoțional și rezistența la stres

 

O3.Implicarea activă a 70 elevi, din care 50 elevi provenind din medii dezavantajate, anual, într-un program de activități extracurriculare implementat pe toată durata proiectului, în scopul dezvoltării de competențe tehnologice, sociale, spirit de inițiativă, antreprenoriat.

 

Beneficiarii direcți

 

Grupul țintă al proiectului este format din 70 de elevi de liceu în primul an de implementare a proiectului, respectiv câte 70 în anii 2, 3 și 4. Dintre aceștia, 60 de elevi au medii între 5 și 6 la disciplinele de bacalaureat; 8 elevi au medii între 6 și 8 la disciplinele de bacalaureat, iar 2 elevi au medii peste 8 la aceleași discipline.

 

36 din cei 70 de elevi din grupul țintă fac parte din categoria persoanelor dezavantajate prin apartenența la familii cu situație financiară precară; 5 elevi sunt identificați cu CES; 15 elevi navetiști parcurgând până la 70 km dus-întors zilnic; 22 de elevi au unul sau ambii părinți plecați în străinătate.

 

Din grupul țintă vor face parte elevii din clasele de mecanică, industrie alimentară și protecția mediului, de la învățământ de zi și seral.

 

Beneficiari indirecți:

 

– părinții elevilor din grupul țintă
– comunitatea școlară de la Liceul Tehnologic ”Tudor Vladimirescu” Șimian (cadrele didactice, personalul didactic auxiliar, personalul nedidactic)
– comunitatea locală prin agenții economici și serviciile de asistență socială
– elevii admiși la Liceul Tehnologic ”Tudor Vladimirescu” Șimian, după încheierea perioadei de implementare a proiectului

 

I.Activități pedagogice și de sprijin

 

I.1.Organizarea și desfășurarea programului de pregătire la limba română, matematică și biologie pentru examenul de bacalaureat (15 elevi-2 grupe)

Descrierea activității: Liceul Tehnologic ”Tudor Vladimirescu” Șimian va organiza programul de pregătire pentru examenul de bacalaureat cu grupe de elevi, pe clase, pe specializări, conform opțiunilor pentru examenul de bacalaureat. Fiecare grupă/clasă va fi coordonată de profesorii desemnați, în funcție de disciplina predată. Programul se va derula trei zile pe săptămână, luni, marți și miercuri, câte 2 ore pe zi de la 14,30-16,30, cu mențiunea că programul va fi flexibil, în funcție de particularitățile școlii.

 

Activitatea elevilor aflați în programul de pregătire pentru examenul de bacalaureat se va desfășura pe parcursul a 2ore/zi, iar elevilor li se va asigura prin proiect masa de prânz la cantina școlii. Perioada de desfășurare a programului va respecta structura anului școlar în fiecare din cei patru ani de implementare a proiectului. Activitățile pe care le vor desfășura profesorii în cadrul programului constau în: planificarea activităților de pregătire pentru examenul de bacalaureat, planificarea activităților de pregătire conform programelor de bacalaureat pentru fiecare disciplină, desfășurarea orelor de pregătire, conform orarului, furnizarea unor informații pentru părinte/reprezentant legal elev, monitorizarea frecvenței, evaluarea inițială și evaluarea periodică a progreselor înregistrate. Pe parcursul activităților de instruire cadrele didactice vor utiliza mijloace multimedia, vor pune accent pe competențele dobândite de elevi și pe participarea activă a acestora prin utilizarea de metode didactice moderne.

 

I.2. Remedierea deficiențelor de învățare la limba romana si la matematica prin programe de sprijin a unui număr de 55 de elevi (7 grupe)

 

Descrierea activității: Liceul Tehnologic ”Tudor Vladimirescu” Șimian va organiza programul de pregătire suplimentară a elevilor cu deficiențe de învățare pe grupe de elevi cu profesori în funcție de specializare în 2 zile pe săptămână luni și miercuri câte 2 ore pe zi de la 14,30-16,30, cu mențiunea că programul va fi flexibil, în funcție de particularitățile școlii.

 

Activitatea elevilor aflați în programul de pregătire remedială se va desfășura pe parcursul a 2 ore/zi, iar elevilor li se va asigura prin proiect masa de prânz la cantina școlii.

 

Perioada de desfășurare a programului va respecta structura anului școlar în fiecare din cei patru ani de implementare a proiectului. Activitățile pe care le vor desfășura profesorii în cadrul programului constau în: planificarea activităților de pregătire conform programelor școlare pentru fiecare disciplină, desfășurarea orelor de pregătire conform orarului, furnizarea unor informații pentru părinte/reprezentant legal elev, monitorizarea frecvenței, evaluarea inițială și evaluarea periodică a progreselor înregistrate. Pe parcursul activităților de instruire cadrele didactice vor utiliza mijloace multimedia, vor pune accent pe competențele dobândite de elevi și pe participarea activă a acestora prin utilizarea de metode didactice moderne.

 

I.3.Activitatea de consiliere și orientare în carieră-7 grupe

 

Descrierea activității: Liceul Tehnologic ”Tudor Vladimirescu” Șimian va organiza programul de consiliere și orientare în carieră. Profesorul consilier și-a propus să realizeze cu elevii 70 de planuri de carieră, în fiecare an din cei patru ani ai proiectului 2017-2021, ce cuprind 18 sesiuni de consiliere.

 

Profesorul consilier va organiza workshopuri de team-building elevi-părinţi pentru dezvoltarea competenţelor de comunicare asertivă şi proactivă, rezistenţă la stres, participare socială şi civică.

 

Cele 18 sesiuni de consiliere conțin 8 teme majore cum sunt: motivația școlară, planificarea carierei, tehnici de învățare activă, strategii de gestionare a emoțiilor negative și prevenirea delincvenței juvenile, autocunoaștere și dezvoltare personală, absenteismul și rolul lor în succesul si insuccesul școlar, prevenția violențelor în mediul școlar, valorizarea perioadei de practică a elevilor conform specializărilor.

 

La sesiunea 1 participă elevii claselor a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a. Tema sesiunii 1 este Motivația școlară și va conține interviul motivațional, dezvoltarea stimei și a încrederii în sine. Această temă aplicată elevilor va conduce la creșterea și dezvoltarea motivației elevilor de liceu pentru participarea cu succes la stagiile de practică, și la examenul de bacalaureat, precum și diminuarea absenteismului și a abandonului școlar.

 

La sesiunea 2 participă elevii claselor a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a. Tema sesiunii 2 este Planificarea carierei și va cuprinde: planul de carieră, chestionar de interese profesionale, test/chestionar de aptitudini, viziunea elevului peste trei sau cinci ani și cunoașterea lumii profesiilor.

 

La sesiunea 3 participă elevii clasei a XII-a. Tema este Orientarea școlară și profesională a elevilor și va cuprinde un chestionar de interese profesionale (tip Holland), un interviu de orientare în carieră, prezentarea profesiilor și cerințelor pieței muncii, determinarea tipului de personalitate în funcție de interese profesionale, tehnici de căutare a școlilor postliceale, colegiilor, facultăților, școlilor militare, precum și căutarea locurilor de muncă.

 

La sesiunea 4 participă elevii claselor a XI-a și a XII-a. Tema este Marketing-ul personal și va cuprinde CV–ul Europass, scrisoarea de intenție, interviul de angajare și portofoliul personal.

 

La sesiunea 5 participă elevii claselor a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a. Tema sesiunii este Tehnicile de învățare active și vor cuprinde cunoașterea stilurilor de învățare, dezvoltarea metaînvățării sau a învăța să înveți eficient, cum să iei examenele mai ușor, gestionarea eficientă a timpului, managementul învățării.

 

La sesiunea 6 participă elevii din clasele a IX-a și a X-a. Tema sesiunii este Strategii de gestionare a emoțiilor negative și prevenirea delincvenței juvenile și va cuprinde dezvoltarea la elevi a abilităților socio-emoționale, modelarea pozitivă a temperamentului și a stimei de sine, strategii de control a emoțiilor negative și a furiei, reducerea stresului și a mâniei în mediul școlar.

 

La sesiunea 7 participă elevii claselor a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a. Tema sesiunii este Autocunoașterea și dezvoltarea personală și va cuprinde un chestionar de autocunoaștere, un chestionar “Steaua respectului de sine”, un chestionar” Harta inimii”, exerciții de autocunoaștere și dezvoltare personală, exerciții pentru dezvoltarea gândirii critice, exerciții de exprimare a asertivității.

 

La sesiunea 8 participă elevii din clasele a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a. Tema sesiunii este Dezvoltarea personală și a atitudinii activ-participative și va cuprinde : un chestionar privind imaginea și stima de sine, exercițiul “Eu în oglindă”, exerciții pentru dezvoltarea comunicării și cooperării, dezvoltarea abilităților de leadership, strategii de comunicare eficientă.

 

La sesiunea 9 participă elevii din clasa a XII-a. Tema sesiunii este Controlul emoțional și rezistența la stres și va cuprinde tehnici de a face față stresului, metode adecvate situațiilor de risc și eșec școlar.

 

La sesiunea 10 participă elevii din clasele a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a. Tema sesiunii este Absenteismul și rolul lor în succesul și insuccesul școlar și va cuprinde metode de diminuare și control a absenteismului și abandonului școlar, exerciții de dezvoltare a abilităților de a formula obiective pe termen scurt, mediu și lung din punct de vedere personal, academic, profesional și stabilirea pașilor de atingere a lor.

 

La sesiunea 11 participă elevii din clasele a XI-a și a XII-a. Tema sesiunii este Absenteismul și influența sa în insuccesele școlare, personale și sociale și va cuprinde cunoașterea factorilor decisivi ce duc la absenteism și eșec academic/școlar, personal și social, învățarea de tehnici de control a factorilor absenteismului, dobândirea unor tehnici motivaționale pentru continuarea studiilor.

 

La sesiunea 12 participă elevii din clasele a IX-a și a X-a. Tema sesiunii este Prevenția violențelor în mediul școlar și va cuprinde tehnici de mediere a conflictelor în mediul școlar, cerere de mediere, acord de mediere, raport de mediere, etapele medierii ( pasul I. înregistrarea conflictului, pasul II. contactarea părților, pasul III. derularea ședinței de mediere, pasul IV. completarea formularului rezolutiv și a procesului de mediere).

 

La sesiunea 13 participă elevii clasei a IX-a. Tema sesiunii este Prevenția manifestărilor de violență în mediul școlar și va cuprinde un chestionar intitulat “Elevi cu manifestări de violență” (evaluarea potențialului de agresivitate), cunoașterea teoriilor, formelor și factorilor declanșatori ai agresivității, strategii de management a furiei.

 

La sesiunea 14 participă elevii claselor a IX-a și a X-a. Tema sesiunii este Delincvența juvenilă – consecința a comportamentului violent și va cuprinde cunoașterea factorilor ce declanșează delincvența juvenilă, strategii de control a delicvenței juvenile.

 

La sesiunea 15 participă elevii claselor a XI-a și a XII-a. Tema sesiunii este Valorizarea perioadei de practică a elevilor conform specializărilor și va cuprinde: caietul de practică adaptat elevilor de la profilele “Mecanică” și “Industrie alimentară” (cunoașterea de către elevi a intereselor profesionale, studiilor, a aptitudinilor, competențelor și capacităților necesare desfășurării cu succes a unei profesii).

 

La sesiunea 16 participă elevii clasei a XII-a. Tema sesiunii este Consilierea carierei și va cuprinde : ședințe de consiliere individuală și de grup, analiza SWOT în carieră, fișa de orientare și consiliere a carierei, exercițiul “Vreau o carieră “(aptitudini).

 

La sesiunea 17 participă elevii claselor a XI-a și a XII-a. Tema sesiunii este Orientare școlară și profesională (O.S.P.) și va cuprinde un chestionar “Inventarul valorilor”, exercițiul “Umbrela calităților și a punctelor mele forte”, chestionar de ” Identificare a stilului decizional”.

 

La sesiunea 18 participă elevii claselor a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a. Tema sesiunii este Follow-up – evaluarea și autoevaluarea planului de carieră, a stagiului de practică, a studiilor efectuate, precum și pregătirea pentru examenul de bacalaureat, analiza fișelor de lucru ale elevilor.

 

Planurile de carieră ale elevilor, chestionare de interese profesionale, teste/chestionare de aptitudini, chestionare de interese personale, CV-uri Europass, scrisori de intenție, analize SWOT, chestionare “Inventarul valorilor”, chestionare de identificare a stilului decizional evidențiază cunoștințe și competențe dobândite de elevi care le vor facilita absolvenților liceului integrarea pe piața muncii sau accesul în învățământul terțiar.

 

Vor fi consiliați elevii care s-au înscris în liceul nostru dar nu frecventează cursurile, dar și părinții lor, de către profesorul diriginte și consilierul școlar, prin vizite la domiciliu.

 

II. Activități extracurriculare

 

II.1. Vizite de studiu la agenții economici din județele Mehedinți și Gorj și obiective turistice locale

 

Descriere activitate: activitatea constă într-o excursie ce se va desfășura pe traseul Drobeta Turnu Severin – Broșteni -Motru – Tg-Jiu – Arcani – Hobița – Tismana – Padeș – Drobeta Turnu Severin în care se vor realiza vizitarea unor agenți economici din Broșteni și Motru, vizitarea unor muzee și case memoriale, monumente de artă religioasă, Excursia se va derula pe parcursul a 2 zile, în weekend, vor fi selectați pentru a participa acei elevi care s-au implicat în toate activitățile la care au fost solicitați. Cazarea peste noapte se va face la complexul Aprilia Park din Arcani unde există un parc de distracții acvatic. Costurile activității (4 excursii) se vor ridica la suma de 200 lei/elevx45elevi=9000leix4an=36000lei.

 

Traseului ziua I-a: Drobeta-Turnu Severin- Broșteni – Motru – Tg-Jiu.

 

– Drobeta-Turnu Severin – vizitare SC Severnav și Fabrica de cablaje auto Sumitomo
– Broșteni – vizitare Abator și fabrică de preparate din carne;
– Motru – fabrică de pâine și produse de patiserie;
– Tg-Jiu – vizitarea Ansamblului Sculptural Constantin Brîncuși;
– Muzeul de istorie și arheologie Alexandru Ștefulescu
– Arcani – complex Aprilia Park ( cazare și masă)
– Traseu ziua a II-a: Hobița – Tismana – Padeș
– Hobița – Casa memorială Constantin Brîncuși ;
– Tismana – Mănăstirea Tismana
– Padeș – Monumentul lui Tudor Vladimirescu
– Cheile Corcoaiei

 

Prin această activitate elevii participanți călătoresc, descoperă frumusețile tării noastre, iau contact cu piața muncii, socializează cu elevi de la alte clase, se distrează, îsi îmbunătățesc cunoștințele prin vizitarea unor muzee și case memoriale.

 

II.2. Antreprenoriat prin intermediul firmelor de exercițiu

 

Descrierea activității: Se vor înregistra firme de exercițiu pe platforma ROCT în anul 2017, elevii implicați în activitate îsi vor alege poziția în firmă și vor desfășura activități specifice poziției alese.

 

Prin această activitate elevii participanți simulează activitatea desfășurată de o firmă reală, utilizează mijloace multimedia pentru realizarea siglei, a ofertei firmei, a materialelor publicitare, capătă competențe care pe viitor îi va ajuta să se implice cu adevărat în activitatea unei firme.

 

II.3.Learning- by- doing. Sprijinirea realizării instruirii practice a elevilor la agenții economici

 

Descrierea activitate: Se înregistrează un număr tot mare de absențe al elevilor la practică comasată (3 săptămâni pe an) la agenții economici unde elevii absentează deoarece nu au mijloacele financiare să ajungă la locul de practică. Dacă prin intermediul proiectului li se asigură transportul, elevii nu vor mai lipsi, nu vor mai acumula absențe si vor avea posibilitatea să lucreze într-un mediu care le permite să pună în practică teoria învățată și să se adapteze mai ușor tranziției de la școală la piața muncii.

 

Elevii care efectuează practica la agenți economici cu domeniul de activitate specific calificării profesionale în care se pregătesc, dobândesc abilități practice, devin mai atenți, își îndeplinesc cu mai multă seriozitate sarcinile de lucru, sunt mai punctuali.

 

III.Activitatea de renovare și dotare

 

III.1.Activitatea de dotare a sălilor de clasă, a laboratoarelor și a atelierelor școlare cu dispozitive și materiale necesare desfășurării în condiții optime a orelor de studiu și de instruire practică săptămânală, precum și dotarea în vederea desfășurării activităților extrașcolare

 

Activitatea III.1. Sălile de clasă care fi dotate sunt săli în care elevii din grupul țintă vor avea cursuri. Acestea vor fi puse la dispoziția cadrelor didactice pentru a le folosi la orele de curs. În acest fel dotările prin proiectul ROSE vor fi utlizate ca centru de resurse pentru cadrele didactice.

 

III.1.1. Instalare internet prin cablu in 7 săli de clasă

 

In fiecare din cele 7 săli de clasă vom instala internet prin cablu (9500 lei) deoarece calculatoarele ce se află în sălile de clasă nu suportă conectarea prin wireless (avem internet wireless în 80% din spațiul liceului). Menționăm că calculatoarele din sălile de clasă au fost obținute printr-un proiect în anul 2017.

 

III.1.2. Instalare 6 videoproiectoare pe plafon

 

Pentru 6 din cele 7 săli de clasă vom achiziționa câte un videoproiector pe care îl vom monta pe plafon cu ajutorul unui suport (în una din clase deja se află un videoproiector dar nu este instalat cablul de internet) .

 

În acest mod, orele de curs se vor desfășura cu ajutorul calculatorului, videoproiectorului și al internetului, și vor beneficia de dinamism și de cunoștințe de ultimă oră.

 

Elevii sunt familiarizați cu Internetul și astfel orele de curs și de pregătire suplimentară se vor desfășura cu plăcere și interes.

 

III.1.3. Sălile de clasă vor fi dotate cu 6 videoproiectoare, softuri educaționale, suport videoproiector, triple, prize, jaluzele, 70 scaune, auxiliare școlare.

 

Activitatea III.2 -Laboratorul de industrie alimentară va fi dotat cu: aparat de sigilat pungi, ebuliometru, forme de copt, mașină de întins paste, mașină de tocat carne, mixer planetar, refractometru portabil.

 

Activitatea III.3. -Atelierul mecanic va fi dotat cu: aparat de sudură, bormașină, ciocan de lipit, cornier, electrozi, fier beton, fierăstrău de tăiat metal, mască de sudat, micrometru, pânză de tăiat metal, pile, platbandă, polizor, ruletă, șubler, tablă, trusă burghie, trusă filiere, trusă patent, trusă șurubelnițe, trusă tarozi, trusă chei.

 

Activitatea III.4. Dotarea cabinetului de consiliere: Achiziționarea unui laptop cu licență Windows 10 și Office 2010 și a unei imprimante necesare pentru desfășurarea orelor de consiliere în bune condiții

 

Activitatea III.5. Dotarea cabinetului de educație antreprenorială: achiziționarea unui laptop cu licență Windows 10 și Office 2010 și a unei imprimante necesare pentru realizarea activității II.2. ”Antreprenoriat prin intermediul firmelor de exercițiu”

 

Activitatea III.6. Crearea unui portal web interactiv pentru diseminarea activităţilor proiectului cu video blog, revistă online, forum de discuţii, sesiuni live, etc – achiziţionare domeniu, găzuire pe server 6 ani (4 ani de proiect + 2 ani continuitate şi sustenabilitate) + achiţionare de interfaţă grafică atractivă + asigurare mentenanţă.